Reklamacje

 1. Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczania Produktów pozbawionych wad fizycznych i prawnych, chyba że z opisu Produktu wynika, że Produkt nie jest pełnowartościowy.
 2. W przypadku wad Produktu Sprzedawca odpowiada wobec Klienta, będącego Konsumentem, z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w art. 556 - 576 Kodeksu cywilnego. W przypadku Produktów objętych gwarancją, Klient może również skorzystać z praw przysługujących mu na podstawie gwarancji.
 3. W celu zgłoszenia reklamacji dotyczącej Produktu zakupionego za pośrednictwem Sklepu internetowego, Klient może wydrukować i wypełnić formularz reklamacyjny dostępny na stronie: avioly.com, bądź też wysłać Sprzedawcy dowolne inne oświadczenie, z którego będzie wynikać wola złożenia reklamacji, jej podstawa prawna (rękojmia/gwarancja), opis towaru i wady, dowód i data zakupu, jak również żądanie co do sposobu rozpatrzenia reklamacji.
 4. Zgłoszenie reklamacyjne można złożyć w następujący sposób:
  1. listownie, przesyłając zgłoszenie (formularz reklamacyjny) na adres:

   Karwala sp. z o.o. sp.k., Sklep Internetowy,

   ul. Łukaszewicza 172,

   Szarlejka, 42-130 Wręczyca Wielka, lub

  2. drogą mailową, poprzez wysłanie zgłoszenia (np. skanu/zdjęcia formularza reklamacyjnego) na adres e-mail: reklamacje@karwala.com.
 5. Procedura rozpatrywania reklamacji jest następująca:
  1. po otrzymaniu reklamacji od Klienta Sprzedawca przystąpi do jej rozpatrzenia. W przypadku gdy pojawią się jakieś braki w informacjach przekazanych przez Klienta uniemożliwiające rozpatrzenie reklamacji, Sprzedawca zwróci się do Klienta z prośbą o ich przekazanie w dodatkowym terminie;
  2. reklamacja zgłoszona przez Konsumenta zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania;
  3. o sposobie rozpatrzenia reklamacji towaru Klient zostanie powiadomiony drogą mailową, SMS-em lub pisemnie.
 6. Klient może również zgłaszać Sprzedawcy reklamacje w związku z funkcjonowaniem Sklepu i korzystaniem z Usług elektronicznych. Reklamacje dotyczące Usług elektronicznych rozpatrzone zostaną niezwłocznie, nie później niż w terminie do 30 dni.

@avionaut_driven_by_care

Prawdziwe życie naszych produktów

odwiedź nasz profil na Instagramie