Regulamin sklepu shop.avionaut.com/pl

Regulamin sklepu internetowego shop.avionaut.com/pl

Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania zakupów przez Konsumentów za pośrednictwem sklepu internetowego prowadzonego przez Sprzedawcę, tj. Ł. KARWALA spółka komandytowa z siedzibą w Szarlejce, pod adresem: ul. Łukaszewicza 172, 42-130 Wręczyca Wielka, Polska, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS: 0000609014.

Zakupy przez Przedsiębiorców (w tym przez Przedsiębiorców Indywidualnych, czyli osoby fizyczne zawierające umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tych osób charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej)  mogą być dokonywane w sklepie internetowym Sprzedawcy pod adresem avioly.com i na zasadach tam uregulowanych.

 I. DEFINICJE

Dla potrzeb interpretacji Regulaminu, poniższe postanowienia oznaczają:

 • Cena– cena Produktu wyrażona w kwocie brutto/ netto, umieszczona obok Produktu. Ceny nie zawierają kosztów dostawy;
 • Dzień roboczy– każdy dzień tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 • Formularz rejestracyjny– udostępniony w Sklepie internetowym interaktywny formularz umożliwiający Klientowi założenie Konta;
 • Formularz zamówienia– udostępniony w Sklepie internetowym interaktywny formularz umożliwiający Klientowi złożenie Zamówienia na Produkty;
 • Klient– osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, zawierająca Umowę sprzedaży;
 • Kodeks cywilny– ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny;
 • Konsument– Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu cywilnego, tj. osobą fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • Konto– wyodrębniona część Sklepu internetowego, zawierająca zbiór danych na temat indywidualnego Klienta oraz jego Zamówień/ Umów sprzedaży, zawartych za pośrednictwem Sklepu internetowego, czy zwrotów, do której Klient uzyskuje dostęp poprzez wypełnienie Formularza rejestracyjnego;
 • Newsletter– usługa elektroniczna polegającą na przesyłaniu informacji o charakterze handlowym i promocyjnym na podany przez Użytkownika adres mailowy;
 • Produkt– towar prezentowany w Sklepie internetowym, przeznaczony do sprzedaży;
 • RODO– Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
 • Sklep internetowy– prowadzony przez Sprzedawcę sklep internetowy, dostępny pod adresem  shop.avionaut.com/pl;
 • Sprzedawca–Ł. KARWALA spółka komandytowa z siedzibą w Szarlejce przy ul. ul. Łukaszewicza 172, 42-130 Wręczyca Wielka, posiadająca NIP: 5742059942, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS: 0000609014;
 • Umowa sprzedaży– zawarta w wyniku Zamówienia między Klientem a Sprzedawcą, umowa sprzedaży w rozumieniu Kodeksu Cywilnego
 • Usługi elektroniczne– usługi świadczone przez Sprzedawcę drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
 • Ustawa o prawach konsumenta– ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta;
 • Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną– ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
 • Użytkownik– każdy pojedynczy użytkownik sieci Internet, korzystający z Usług elektronicznych świadczonych w Sklepie internetowym;
 • Zamówienie– złożone za pośrednictwem elektronicznego Formularza zamówienia, oświadczenie Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy sprzedaży Produktu prezentowanego w Sklepie internetowym.

 II. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO ORAZ POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Sprzedaż za pośrednictwem Sklepu internetowego oraz świadczone Usługi elektroniczne kierowane są do Konsumentów.
 2. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Sklepu internetowego, w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.
 3. Sprzedawca ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i promocji, których warunki i zasady każdorazowo zostaną określone w odrębnych regulaminach.
 4. W celu korzystania ze Sklepu internetowego niezbędne jest spełnienie przez system teleinformatyczny Użytkownika następujących wymagań:
  • Internet Explorer w wersji 8.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i cookies lub
  • Mozilla Firefox w wersji 3.5 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies lub
  • Google Chrome w wersji 16.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies lub
  • Opera w wersji 10.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies lub
  • Safari w wersji 6.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies;
  • minimalna rozdzielczość ekranu 1280 x 800 pikseli;
  • z systemem Android w wersji 2.3 lub nowszej lub
  • z systemem iOS w wersji 6.0 lub nowszej lub
  • z systemem Windows Phone w wersji 7.0 lub nowszej,
  • minimalna rozdzielczość ekranu 480x800 pikseli
   a) dostęp do sieci Internet (łącze o przepustowości co najmniej 1024kb/s);
   b) komputer z przeglądarką internetową, która spełnia następujące minimalne wymagania techniczne
   lub urządzenie mobilne (telefon lub tablet) z dostępem do Internetu, które spełnia następujące minimalne wymagania techniczne:
   c) w przypadku pobierania dokumentów, do ich otwarcia wymagane jest oprogramowanie do otwarcia plików PDF, np. Adobe Reader.
 5. W celu korzystania z niektórych Usług elektronicznych lub złożenia Zamówienia konieczne jest również posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.
 6. Korzystanie z publicznej sieci Internet, jak również Usług elektronicznych świadczonych za jej pośrednictwem, może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego użytkownika sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Użytkownika szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. Zaleca się Użytkownikowi stosowanie właściwych środków technicznych, które zminimalizują ich wystąpienie, w szczególności: programu antywirusowego oraz chroniącego tożsamość użytkownika sieci.
 7. Sprzedawca informuje, że w Sklepie wykorzystywane są mechanizmy plików cookies. Zasady ich wykorzystania reguluje Polityka prywatności dostępna na stronie internetowej Sklepu internetowego.
 8. Wszystkie prawa do Sklepu internetowego oraz treści w nim zawartych, w tym autorskie prawa majątkowe, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Sklepu internetowego lub prawa do korzystania z nich, a także prawa do formularzy, logotypów, zdjęć czy opisów Produktów należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem, a w innych przypadkach za zgodą Sprzedawcy.
 9. Użytkownik zobowiązany jest korzystać ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami prawa, postanowieniami Regulaminu oraz ogólnie przyjętymi w sieci Internet zasadami. Zakazane jest w szczególności dostarczanie i przekazywanie treści zabronionych przez przepisy prawa, w tym treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.
 10. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu, Sprzedawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem stosownego terminu, może rozwiązać umowę o świadczenie Usług elektronicznych w trybie natychmiastowym.

 

III. ZAKŁADANIE KONTA I INNE USŁUGI ELEKTRONICZNE

 1. Sprzedawca umożliwia Użytkownikom korzystanie z bezpłatnej Usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta. Pozostałe Usługi elektroniczne świadczone przez Sprzedawcę nieodpłatnie na rzecz Użytkowników to: Formularza zamówienia, Newsletter oraz formularza kontaktowego.
 2. W celu rozpoczęcia korzystania z usługi prowadzenia Konta konieczna jest uprzednia rejestracja w Sklepie internetowym, która następuje poprzez wypełnienie i przesłanie Sprzedawcy Formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie internetowej Sklepu internetowego oraz zaakceptowanie niniejszego Regulaminu i Polityka prywatności. Podczas rejestracji Użytkownik ustala indywidualny login i hasło, które będą mu służyły do uzyskiwania dostępu do Konta i zawartych w nim treści.
 3. Posiadanie Konta nie jest niezbędne do składania Zamówień na Produkty.
 4. Umowa na usługę elektroniczną polegająca na prowadzeniu Konta zawarta jest na czas nieoznaczony, z chwilą otrzymania przez Użytkownika potwierdzenia rejestracji. Użytkownik może w każdym czasie rozwiązać umowę, poprzez przesłanie stosownego oświadczenia Sprzedawcy lub skorzystania z przycisku „usuń Konto”.
 5. Sprzedawca udostępnia Formularz zamówienia umożliwiający dokonanie zakupu Produktów prezentowanych w Sklepie (złożenie oferty). Usługa udostępnienia Formularza zamówienia świadczona jest przez czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania Formularza zamówienia do Sprzedawcy. Z Formularza zamówienia mogą korzystać zarówno Użytkownicy posiadający Konto, jak również Użytkownicy niezarejestrowani.
 6. Każdy Użytkownik może również zostać subskrybentem Newslettera i otrzymywać od Sprzedawcy na podany przez niego adres poczty elektronicznej informacje o tematyce handlowej i promocyjnej. Usługa Newslettera jest świadczona przez czas nieoznaczony, do czasu odwołania przez Użytkownika zgody na jego otrzymanie. Każdy Użytkownik może w dowolnym czasie odwołać zgodę na przesyłanie Newslettera poprzez wysłanie do Sprzedawcy żądania usunięcia go z listy subskrybentów lub poprzez samodzielne wypisanie się za pomocą linku znajdującego się w treści wiadomości zawierającej Newsletter.
 7. Elektroniczny formularz kontaktowy umożliwia kontakt ze Sprzedawcą. Usługa formularza kontaktu świadczona jest przez czas oznaczony i ulega automatycznemu rozwiązaniu w chwili przesłania formularza do Sprzedawcy.

 

IV. SPRZEDAŻ PRODUKTÓW

 1. Wszystkie Produkty dostępne w Sklepie internetowym są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 2. Ceny Produktów prezentowanych w Sklepie są cenami brutto i zawierają wszystkie składniki w tym podatek od towarów i usług (VAT), jednak. Cena Produktu nie zawiera kosztów jego dostawy, chyba że wyraźnie tak zaznaczono w jego opisie.
 3. Informacje o Produktach prezentowane w Sklepie internetowym nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do składania ofert. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą akceptacji Zamówienia, tj. przyjęcia Zamówienia do realizacji przez Sprzedającego, zgodnie z ust. 9 poniżej.
 4. Zamówienia mogą być składane zarówno przez Klientów posiadających Konto, jak i przez Klientów nieposiadających Konta (niezarejestrowanych Użytkowników).
 5. W celu złożenia Zamówienia należy poprawnie wypełnić Formularz zamówienia.
 6. Klient posiadający Konto składa zamówienie po zalogowaniu się do swojego Konta, poprzez wypełnienie Formularza zamówienia, tj. dodanie wybranych Produktów do koszyka, wybór sposobu płatności i dostawy, następnie potwierdzając złożenie Zamówienia wybierając przycisk – „Składam zamówienie z obowiązkiem zapłaty” lub inny równoznaczny.
 7. Klient nieposiadający Konta składa zamówienie poprzez wypełnienie Formularza zamówienia, tj. dodanie wybranych Produktów do koszyka, wypełnienie danych niezbędnymi do realizacji zakupu (imię i nazwisko, dane adresowe, dane do rachunku/ faktury, numer telefonu i adres e-mail), wybór sposobu płatności i dostawy, następnie potwierdzając złożenie Zamówienia wybierając przycisk – „Składam zamówienie z obowiązkiem zapłaty” lub inny równoznaczny.
 8. Złożenie Zamówienia stanowi ofertę Klienta zawarcia Umowy sprzedaży wybranych przez niego Produktów. Klient otrzymuje automatycznie potwierdzenie wpłynięcia Zamówienia do systemu teleinformatycznego Sprzedawcy, które nie jest równoznaczne z przyjęciem Zamówienia do realizacji (przyjęciem oferty). W potwierdzeniu Klient otrzyma również Informacje, o przysługujących mu prawach konsumenta, w sytuacji gdy dokonuje zakupu jako Konsument.
 9. Sprzedawca przesyła na adres poczty elektronicznej Klienta potwierdzenie przyjęcia do realizacji Zamówienia, które stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty Klienta i z tą chwilą dochodzi do zawarcia Umowy sprzedaży Produktów. W wiadomości mailowej potwierdzającej przyjęcie Zamówienia do realizacji Sprzedawca przesyła wszystkie informacje stanowiące treść Umowy sprzedaży. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim.
 10. W przypadku Produktów objętych gwarancją szczegółowa informacja o jej istnieniu oraz o jej warunkach, zasadach i podmiocie jej udzielającym, została wskazana na stronie avionaut.com oraz w karcie gwarancyjnej załączonej do Produktu.
 11. Klient wyraża zgodę na otrzymywanie faktur potwierdzających zakup Produktów w formie elektronicznej, na adres e-mail podany przez Klienta w Formularzu zamówienia. Faktury korygujące i duplikaty do faktur będą przesyłane w ten sam sposób. Klient ma prawo wyrazić sprzeciw lub wycofać akceptację na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej w dowolnym czasie poprzez wysłanie informacji na adres e-mail: shop@avionaut.com. Od dnia następującego po dniu, w którym Sprzedawca otrzymał oświadczenie o wycofaniu akceptacji lub złożenia sprzeciwu, faktury będą wystawiane w formie papierowej.

V. PŁATNOŚCI

 1. Płatności za zakupy w Sklepie internetowym należy dokonać z góry, tj. przed dostawą Produktów lub za pobraniem, tj. przy odbiorze towaru. Zapłaty można dokonać poprzez:
  1. kartę kredytową;
  2. za pośrednictwem PayU (szybki przelew on-line).
  3. za pobraniem, przy odbiorze towaru
  4. Klarnę „Zapłać za 30 dni”
 2. W przypadku wyboru płatności za pośrednictwem PayU, płatność będzie obsługiwana przez: PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, na podstawie Regulaminu usług dostępnego pod stronie internetowej PayU.
 3. Klient obowiązany jest do zapłaty za Zamówienie w terminie 5 dni od daty dnia zawarcia Umowy wskazanej na FV lub rachunku. Za dzień zapłaty uznaje się dzień uznania rachunku bankowego Sprzedawcy pełną kwotą do zapłaty. W przypadku braku płatności przez Klienta w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Sprzedawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do dokonania zapłaty wraz z wyznaczeniem dodatkowego terminu może odstąpić od Umowy sprzedaży, co doprowadzi do anulowania Zamówienia. Powyższe nie dotyczy płatności za pobraniem, która następuje przy odbiorze towaru. Brak zapłaty przy odbiorze skutkuje odmową wydania towaru i prawem Sprzedawcy do odstapienia od umowy, co doprowadzi do anulowania zamówienia.

 VI. DOSTAWA

 1. Dostawa Produktów jest możliwa na terytorium Polski.
 2. Dostawa następuje za pośrednictwem wybranej przez Sprzedawcę firmy kurierskiej, na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia. Koszty dostawy ponosi Sprzedawca. Dla Klienta dostawa jest darmowa.
 3. Termin realizacji Zamówienia liczony jest w Dniach roboczych. Bieg terminu realizacji Zamówienia rozpoczyna się w dniu otrzymania przez Sprzedawcę zapłaty.
 4. Jeżeli dla Produktów objętych jednym Zamówieniem przewidziano różne okresy realizacji, dla całego Zamówienia obowiązuje okres najdłuższy spośród przewidzianych.

 

VII. REKLAMACJE;  NIEZGODNOŚĆ TOWARU Z UMOWĄ

I. Niezgodność towaru z umową

  1. W razie braku zgodności towaru z umową Klientowi przysługują uprawnienia określone w niniejszym rozdziale.
  2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec Klienta na zasadach określonych w art.  43a i kolejnych ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta  z tytułu niezgodności towaru z umową.
  3. Towar jest zgodny z umową, jeżeli zgodne z umową pozostają w szczególności jego:
 • opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność, a w odniesieniu do towarów z elementami cyfrowymi - również kompatybilność, interoperacyjność i dostępność aktualizacji;
 • przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny konsumentowi, o którym konsument powiadomił Dostawcę najpóźniej w chwili zawarcia umowy i który Dostawca zaakceptował.

  1. Ponadto towar, aby został uznany za zgodny z umową, musi:
 • nadawać się do celów, do których zazwyczaj używa się towaru tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;
 • występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo, a w odniesieniu do towarów z elementami cyfrowymi - również funkcjonalność i kompatybilność, jakie są typowe dla towaru tego rodzaju i których konsument może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter towaru oraz publiczne zapewnienie złożone przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że Sprzedawca wykaże, że:
  • nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć
  • przed zawarciem umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób,
  • publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję Klienta o zawarciu umowy;
  • być dostarczany z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Klient może rozsądnie oczekiwać;
  • być takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które Sprzedawca udostępnił Klientowi przed zawarciem umowy, i odpowiadać opisowi takiej próbki lub takiego wzoru.
   5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności towaru z umową w zakresie, o którym mowa w punkcie 4. jeżeli Klient, najpóźniej w chwili zawarcia umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha towaru odbiega od wymogów zgodności z umową określonych w punkcie 4., oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy towaru.
   6. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową wynikający z niewłaściwego zamontowania towaru, jeżeli:
  • zostało ono przeprowadzone przez Sprzedawcę lub na jego odpowiedzialność;
  • niewłaściwe zamontowanie przeprowadzone przez konsumenta wynikało z błędów w instrukcji dostarczonej przez Sprzedawcę lub osobę trzecią.

Czasowe granice odpowiedzialności przedsiębiorcy za brak zgodności towaru z umową

 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności towaru do użycia, określony przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy. Domniemywa się, że brak zgodności towaru z umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia towaru, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką towaru lub charakterem braku zgodności towaru z umową.
 2. Sprzedawca nie może powoływać się na upływ terminu do stwierdzenia braku zgodności towaru z umową określonego powyżej, jeżeli brak ten podstępnie zataił.

Uprawnienia Klienta w przypadku braku zgodności z umową

 1. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Klient może żądać jego naprawy lub wymiany.
 2. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Klient żąda naprawy, lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy Klient żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową.
 3. Przy ocenie nadmierności kosztów dla Sprzedawcy uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności towaru z umową, wartość towaru zgodnego z umową oraz nadmierne niedogodności dla Klienta powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia towaru do zgodności z umową
 4. Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której Sprzedawca został poinformowany przez Klienta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta, uwzględniając specyfikę towaru oraz cel, w jakim konsument go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sprzedawca.
 5. Klient udostępnia Sprzedawcy towar podlegający naprawie lub wymianie. Sprzedawca odbiera od Klienta towar na swój koszt.  Klient może także dostarczyć towar do reklamacji we własnym zakresie pod adres Sprzedawcy wskazany w niniejszym regulaminie.
 6. Jeżeli towar został zamontowany przed ujawnieniem się braku zgodności towaru z umową, Sprzedawca demontuje towar oraz montuje go ponownie po dokonaniu naprawy lub wymiany albo zleca wykonanie tych czynności na swój koszt.
 7. Klient nie jest zobowiązany do zapłaty za zwykłe korzystanie z towaru, który następnie został wymieniony.

Obniżenie ceny; odstąpienie od umowy

 1. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:
 • Sprzedawca odmówił doprowadzenia towaru do zgodności z umową
 • Sprzedawca nie doprowadził towaru do zgodności z umową
 • Brak zgodności towaru z umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić towar do zgodności z umową
 • Brak zgodności towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania z możliwości naprawy lub wymiany rzeczy
 • z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.
 1. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość towaru niezgodnego z umową pozostaje do wartości towaru zgodnego z umową.
 2. Sprzedawca zwraca Klientowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o obniżeniu ceny.
 3. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności towaru z umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności towaru z umową jest istotny.
 4. Jeżeli brak zgodności z umową dotyczy jedynie niektórych towarów dostarczonych na podstawie umowy, Klient może odstąpić od umowy jedynie w odniesieniu do tych towarów, a także w odniesieniu do innych towarów nabytych przez Klienta wraz z towarami niezgodnymi z umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Klient zgodził się zatrzymać wyłącznie towary zgodne z umową.
 5. W razie odstąpienia od umowy Klient niezwłocznie zwraca towar Sprzedawcy na własny koszt. Sprzedawca zwraca Klientowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru lub dowodu jego odesłania.
 6. Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 7. Klient może powstrzymać się z zapłatą ceny do chwili wykonania przez Sprzedawcę ww. obowiązków związanych z naprawą lub wymianą rzeczy, obniżeniem ceny czy odstąpieniem od umowy.
 1. W celu zgłoszenia reklamacji dotyczącej Produktu zakupionego za pośrednictwem Sklepu internetowego, Klient może wydrukować i wypełnić formularz reklamacyjny dostępny na stronie: shop.avionaut.com, bądź też wysłać Sprzedawcy dowolne inne oświadczenie, z którego będzie wynikać wola złożenia reklamacji, jej podstawa prawna (rękojmia/gwarancja), opis towaru i wady, dowód i data zakupu, jak również żądanie co do sposobu rozpatrzenia reklamacji.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne można złożyć w następujący sposób:
  1. w zakładce zwroty/reklamacje w panelu zalogowanego klienta
  2. drogą mailową, poprzez wysłanie zgłoszenia (np. skanu/zdjęcia formularza reklamacyjnego) na adres e-mail: service@avionaut.com.
 3. Procedura rozpatrywania reklamacji jest następująca:
  1. po otrzymaniu reklamacji od Klienta Sprzedawca przystąpi do jej rozpatrzenia. W przypadku gdy pojawią się jakieś braki w informacjach przekazanych przez Klienta uniemożliwiające rozpatrzenie reklamacji, Sprzedawca zwróci się do Klienta z prośbą o ich przekazanie w dodatkowym terminie;
  2. reklamacja zgłoszona przez Konsumenta zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania;
  3. o sposobie rozpatrzenia reklamacji towaru Klient zostanie powiadomiony drogą mailową, SMS-em lub pisemnie.
 4. Klient może również zgłaszać Sprzedawcy reklamacje w związku z funkcjonowaniem Sklepu i korzystaniem z Usług elektronicznych. Reklamacje dotyczące Usług elektronicznych rozpatrzone zostaną niezwłocznie, nie później niż w terminie do 30 dni.

 

VIII. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY; ZWROTY TOWARÓW

.

 1. Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta Klient będący Konsumentem może zwrócić Produkty zakupione w Sklepie internetowym (odstąpić od Umowy sprzedaży) bez podania przyczyny w terminie 30  dni, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży. Termin na odstąpienie od Umowy sprzedaży liczony jest od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Produktu lub w przypadku umowy o świadczenie usług elektronicznych - od dnia zawarcia umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. Klient może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, który stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.
 3. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Produktu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 4. Sprzedawca dokonuje zwrotu Klientowi dokonanych przez niego płatności niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży.
 5. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności Klientowi do chwili otrzymania zwrotu Produktu lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 6. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, przy czym sposób ten nie będzie się wiązał dla niego z żadnym kosztem.
 7. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany w Sklepie internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 8. Sprzedawca umożliwia klientowi darmowy zwrot towaru w następujący sposób:
  Zamówienie kuriera- odbiór towaru od klienta
 9. Klient może również zwrócić towar we własnym zakresie, ponosząc koszty tego zwrotu.
 10. Zwracane Produkty należy odesłać na adres podany w zakładce „Kontakt”.
 11. Prawo do odstąpienia od Umowy jest wyłączone w przypadku:
  a) świadczenia usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy;
  b) umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  c) umowy, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; d) umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

 IX. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 1. Każdy Klient będący Konsumentem może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji towarów, m.in. poprzez złożenie przez Klienta po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 2. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne.
 3. Konsument może również skorzystać z nieodpłatnej pomocy Miejskiego/ Powiatowego Rzecznika Praw Konsumenta lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 4. W przypadku Klienta będącego Konsumentem, chcącego skorzystać z pozasądowego sposobu dochodzenia roszczeń, istnieje dodatkowo możliwość złożenia skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem ec.europa.eu.

 X. DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych (w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO) Klientów, w tym Użytkowników jest Sprzedawca, tj.: Ł. KARWALA spółka komandytowa z siedzibą w Szarlejce przy ul. ul. Łukaszewicza 172, 42-130 Wręczyca Wielka, posiadająca NIP: 5742059942, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS: 0000609014.
 2. Wszelkie informacje na temat przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem ze Sklepu internetowego oraz świadczeniem Usług elektronicznych zostały zawarte w Polityka prywatności.

  

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sprzedawca ma prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, za które uważa się w szczególności zmianę przepisów prawa, czy zmiany dotyczące sposobu dokonywania płatności/ dostawy. Zamówienia przyjęte do realizacji przed wejściem w życie zmian w Regulaminie są realizowane na zasadach dotychczasowych.
 2. Sprzedawca zobowiązany jest powiadomić o wszelkich zmianach niniejszego Regulaminu poprzez zamieszczenie stosownej informacji na stronie głównej Sklepu internetowego. Użytkownicy posiadający Konto będą dodatkowo informowani o zmianach za pośrednictwem wiadomości e-mail.
 3. W przypadku, gdy Użytkownik posiadający Konto nie wyraża zgody na zmianę Regulaminu, powinien powiadomić o tym fakcie Sprzedawcę w terminie nie dłuższym niż 14 dni od otrzymania powiadomienia. Powiadomienie takie jest równoznaczne z wypowiedzeniem umowy prowadzenie Konta w Sklepie internetowym.
 4. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają odpowiednie przepisy obowiązującego prawa, w tym w szczególności Kodeksu cywilnego oraz Ustawy o prawach konsumenta.

@avionaut_driven_by_care

Prawdziwe życie naszych produktów

odwiedź nasz profil na Instagramie