Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności określa przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych użytkowników serwisu - sklepu internetowego shop.avionaut.com (dalej: „Serwis”), w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Serwisie plików Cookies oraz narzędzi analitycznych.

Administratorem danych osobowych jest Ł. KARWALA spółka komandytowa z siedzibą w Szarlejce przy ul. ul. Łukaszewicza 172, 42-130 Wręczyca Wielka, posiadająca NIP: 5742059942, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS: 0000609014 (dalej: „Administrator”).

W kwestiach związanych z ochroną danych osobowych oraz niniejszą polityką prywatności można się skontaktować z Administratorem pod następującym adresem mailowym: shop@avionaut.com

Proszę uważnie przeczytać niniejsze warunki przed skorzystaniem z Serwisu. Korzystając z Serwisu potwierdzają Państwo akceptację niniejszych warunków.

 

I. Definicje

 • Administrator – oznacza Ł. KARWALA spółka komandytowa z siedzibą w Szarlejce przy ul. ul. Łukaszewicza 172, 42-130 Wręczyca Wielka, posiadająca NIP: 5742059942, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS: 0000609014 która świadczy usługi drogą elektroniczną, przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika, przetwarza dane osobowe dotyczące Użytkownika pozyskane m.in. za pośrednictwem Serwisu.
 • Cookies (tzw. ciasteczka) – oznacza niewielkie dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na Urządzeniach, za pośrednictwem których Użytkownik korzysta z Serwisu (np. na dysku twardym komputera, czy pamięci telefonu komórkowego).
 • Serwis – oznacza stronę internetową, w tym sklep internetowy shop.avionaut.com, dostępne pod adresem: shop@avionaut.com
 • Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu (np. komputer, smartfon).
 • Użytkownik – oznacza podmiot korzystający z funkcjonalności Serwisu.

 

II. Dane osobowe

Administrator dokłada wszelkich starań w celu poszanowania prywatności i zapewnienia bezpieczeństwa danym osobowym Użytkownika, pozyskanym za pośrednictwem Serwisu.

Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) („RODO”), jak również w zgodzie z innymi aktami prawa krajowego.

Cel, podstawa, okres i zakres przetwarzania danych osobowych, jak również odbiorcy danych osobowych przetwarzanych przez Administratora wynikają każdorazowo z działań podejmowanych przez danego Użytkownika w Serwisie.

Administrator może przetwarzać dane osobowe w Serwisie w następujących celach, na następujących podstawach oraz w następującym zakresie:

 1. W celu wykonania umowy sprzedaży zawartej za pośrednictwem Serwisu lub umowy o świadczenie usług elektronicznych, czy podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy, rozpatrywania reklamacji, udzielania odpowiedzi na zapytania dotyczące oferty – przetwarzane będą następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania/ prowadzenia działalności, adres dostawy, a w przypadku przedsiębiorców również numer NIP (podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. b RODO – wykonanie umowy);
 2. W celu marketingu bezpośredniego, wysyłki newslettera – przetwarzane będą następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu (podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. f RODO – uzasadniony interes Administratora oraz art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda Użytkownika);
 3. W celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – przetwarzane będą następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania/ prowadzenia działalności, a w przypadku przedsiębiorców również numer NIP (podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. f RODO – uzasadniony interes Administratora);
 4. W celu prowadzenia ksiąg podatkowych, realizacji innych obowiązków ciążących na Administratorze na podstawie przepisów powszechnie obowiązujących – przetwarzane będą następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres zamieszkania/ prowadzenia działalności, numer NIP (podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. c RODO – realizacja obowiązku prawnego przez Administratora).

Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji danego celu, jednak nie dłużej niż do czasu przedawnienia roszczeń, bądź przez czas wymagany przepisami prawa. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody – dane będą przetwarzane do czasu jej wycofania.

Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, lecz niekiedy jest ono niezbędne do korzystania z niektórych funkcjonalności Serwisu (brak podania danych osobowych uniemożliwia korzystanie z niektórych funkcjonalności Serwisu, np. składania zamówień na towary, czy uzyskania newslettera).

Użytkownikowi przysługuje prawo do:

 1. żądania od Administratora dostępu do danych osobowych go dotyczących;
 2. prawo do sprostowania, usunięcia, przeniesienia, czy ograniczenia przetwarzania danych;
 3. prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 4. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – o ile podstawą przetwarzania była zgoda. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 5. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i trybie określonym w przepisach RODO oraz prawa krajowego. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Organem nadzorczym w Niemczech jest Federalny Pełnomocnik ds. Ochrony Danych i Wolności Informacji (Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit) oraz regionalne organy nadzorcze. Organem nadzorczym we Francji jest: Krajowa Komisja ds. Informatyki i Wolności.

Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:

 1. przewoźnicy, spedytorzy, firmy kurierskie - w zakresie niezbędnym do zrealizowania dostawy zakupionych towarów;
 2. podmioty obsługujące płatności elektroniczne lub karty płatnicze - w przypadku korzystania w Serwisie z płatności elektronicznych lub za pomocą karty płatniczej;
 3. dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, m.in. dostawcy poczty elektronicznej, hostingodawcy, dostawcy oprogramowania do zarządzania firmą, dostawcy usług archiwizacyjnych - Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Użytkownika wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.
 4. dostawcy usług księgowych, prawnych i doradczych – jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.

Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane w formie profilowania analitycznego, sprzedażowego oraz marketingowego, w celu dostosowania materiałów kierowanych przez Administratora do potrzeb i zainteresowań Użytkownika oraz w celu dokonywania pomiarów, które pozwolą Administratorowi na udoskonalenie świadczonych przez niego usług. Administrator może korzystać również z tzw. „profilowania" do celów marketingu bezpośredniego, także w sieci reklamowej firmy Google Inc. oraz Meta Platforms Ireland Ltd. Wiążące decyzje Administratora nie będą zautomatyzowane.

Dane osobowe przetwarzane są na terenie Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Administrator w uzasadnionych przypadkach (związanych z potrzebą zapewnienia funkcjonalności Serwisu i zarządzania jego działaniem) może przekazywać dane osobowe do państw trzecich, np. w ramach korzystania z usług podwykonawców. W takim wypadku Administrator gwarantuje wymagane prawnie środki ochrony danych osobowych, którymi będą (w zależności od konkretnej sytuacji): przekazanie danych do podwykonawcy zlokalizowanego w państwie trzecim, w stosunku do którego została wydana decyzja stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony, zgodnie z wymaganiami art. 45 RODO, lub też przekazanie danych realizowane na podstawie zawartej z podwykonawcą umowy o transfer danych opartej na Standardowych Klauzulach Umownych przyjętych w drodze decyzji przez Komisję Europejską, bądź przekazanie danych realizowane w ramach stosowanych przez podwykonawcę wiążących reguł korporacyjnych, o których mowa w art. 47 RODO.

 

III. Pliki Cookies

Administrator korzysta w Serwisie z plików Cookies w celach reklamowych, statystycznych oraz w celu dostosowania Serwisu do indywidualnych potrzeb Użytkowników. Użytkownicy mogą zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies w swoich przeglądarkach internetowych, np. mogą częściowo ograniczyć lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies. W przypadku braku zmiany ustawień w powyższym zakresie na poziomie przeglądarki, pliki Cookies zostaną zapisane w pamięci Urządzenia. Zmiana ustawień plików Cookies może ograniczyć funkcjonalność Serwisu. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

Stosowane przez Administratora pliki Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Wykorzystywane są dwa typy plików Cookies:

 1. Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm Cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika;
 2. Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm Cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

Administrator wykorzystuje Cookies w następujących celach:

 1. konfiguracji Serwisu – dostosowania zawartości Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania z Serwisu;
 2. analiz i badań oraz audytu oglądalności – zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych, tworzenia anonimowych statystyk za pośrednictwem narzędzi analitycznych, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają z Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 3. świadczenia usług reklamowych – prezentowania przekazów reklamowych dostosowanych do preferencji Użytkownika.

Administrator może również korzystać w Serwisie z usług Google Analitycs w celu przeprowadzania analiz i badań oraz audytu oglądalności – zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analitycs, jak również usług Google Ads w celu prezentowania przekazów reklamowych dostosowanych do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem narzędzi analitycznych Google Ads. Powyższe usługi świadczone są przez Google Inc. z siedzibą w USA.

Z poziomu przeglądarki internetowej, Użytkownik może również otrzymywać powiadomienia typu Web Push. Powiadomienia są wysyłane do przeglądarki internetowej Użytkownika wyłącznie po wyrażeniu przez niego zgody na ich otrzymywanie. Aby wyrazić zgodę na odbieranie powiadomień Web Push Użytkownik powinien na komunikacie wysyłanym przez jego przeglądarkę internetową zaznaczyć opcję „zezwalaj na wyświetlanie” lub inną bliskoznaczną (każda przeglądarka może inaczej nazywać tę opcję). Zgoda na otrzymywanie powiadomień Web Push może zostać w każdej chwili odwołana poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej wykorzystywanej Użytkownika. Administrator nie przetwarza żadnych danych osobowych Użytkowników korzystających z powiadomień Web Push.

@avionaut_driven_by_care

Prawdziwe życie naszych produktów

odwiedź nasz profil na Instagramie